|
|
|  

ประกาศ สำนักงานภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 4 - 7 ม.ค. 2565
และจะเปิดทำการตามปกติ ในวันที่ 10 ม.ค. 2565
สำหรับงานบริการวิชาการสามารถติดต่อผ่านอีเมล lab.forprod@ku.ac.th

*ภาควิชาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรับตัวอย่างทดสอบ
ในช่วงสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สายพันธุ์โอมิครอน ระบาด
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดังนี้

slide 1
slide 2
slide 3
ข่าวสารและกิจกรรม
*New ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ วิชากายวิภาคและการพิสูจน์เนื้อไม้ 24 มี.ค. 64 12.30-14.30 น.
*New ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ วิชาการใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์ 22 มี.ค. 64 13.00-16.00 น.
ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระเงินด้วยระบบ PromptPay Bill
แนะนำครุภัณฑ์ใหม่ของภาควิชา
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการการวิเคราะห์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการและตู้ล็อคเกอร์
สาขาวิชา
งานบริการอุตสาหกรรม
นิสิตและบุคลากร
การเข้าใช้อินเตอร์เน็ท
ระบบสารสนเทศนิสิต
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบ มคอ. ออนไลน์ (KU-TQF)
ระบบเกรดออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบบริหารการศึกษา (KU-ISEA)
ระบบประเมินการเรียน
E-meeting
CHEQA Online
KU-Quick link
KU SMART P
ระบบลงทะเบียนนิสิต (MYKU)
งานวิจัย งานพัฒนาวิชาการ
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
บริหารงานโครงการวิจัย
ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ
ทุนวิจัย วช.
ทุนวิจัย สกว.
NRMS ระบบบริหารงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มก
ChemInvent
   
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสาร หนังสือ คำสั่ง
บริการอุตสาหกรรม
   
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371
Www.free-counter-plus.com