|
|
|  
สำหรับงานบริการวิชาการสามารถติดต่อผ่านอีเมล lab.forprod@ku.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
*New ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระเงินด้วยระบบ PromptPay Bill
ระบบติดตามงานบริการวิชาการทดสอบเยื่อและกระดาษ
ระบบจองห้องปฏิบัติการ
แนะนำครุภัณฑ์ใหม่ของภาควิชา
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการการวิเคราะห์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการและตู้ล็อคเกอร์
สาขาวิชา
งานบริการอุตสาหกรรม
นิสิตและบุคลากร
การเข้าใช้อินเตอร์เน็ท
ระบบสารสนเทศนิสิต
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบเกรดออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบบริหารการศึกษา (KU-ISEA)
ระบบประเมินการเรียน
E-meeting
KU-Quick link
KU SMART P
ระบบลงทะเบียนนิสิต (MYKU)
งานวิจัย งานพัฒนาวิชาการ
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
บริหารงานโครงการวิจัย
ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ
ทุนวิจัย วช.
ทุนวิจัย สกว.
NRMS ระบบบริหารงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มก
ChemInvent
   
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสาร หนังสือ คำสั่ง
บริการอุตสาหกรรม
   
Copyright © 2023 - All Rights Reserved - ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371