|
|
|  
8 ทศวรรษ วนศาสตร์
ศาสตร์แห่งชีวิต
โครงงานระดับปริญญาตรี
ผลงานทางวิชาการเผยแพร่
8 ทศวรรษ วนศาสตร์ ศาสตร์แห่งชีวิต
จัดทำโดย ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่จัดพิมพ์ 2559
หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ผศ.ดร. พสุธา สุนทรห้าว
อักษรสยามการพิมพ์, กรุงเทพฯ
ISBN: 978-616-278-306-7


- ลักษณะทางกายวิภาคที่แตกต่างระหว่างไม้พะยูงและไม้ชิงชัน (รศ.ดร. ธีระ วีณิน)
- การคำนวณปริมาณรับน้ำยาในการอัดน้ำยาไม้ยางพารา (รศ.ดร. ธีระ วีณิน)
- เตาอบไม้แบบประหยัดระบบ Direct Heat Exchange (รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ)
- เทอร์โมวูด (รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ)
- เยื่อ เส้นใย และกระดาษ: คล้ายแต่ไม่เหมือน (รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
- ข่อย: เส้นใยเยื่อคุณภาพสูง ที่ถูกลืม (รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
- ยูคาลิปตัสต้น K58 (ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์)
- ยูคาลิปตัสต้น K62 (ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์)
- ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ฟันเฟืองเสริมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษที่ 21 (ผศ.ดร. พิชิต สมบูรณ์)
- เส้นใยไผ่: อนาคตเยื่อเส้นใยยาวของไทย (ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์)
- สมบัติไม้มะฮอกกานีใบใหญ่ (ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร)
- Biorefinery อนาคตของอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ (ดร. พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์)
- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: ข้อได้เปรียบของอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ (ดร. พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์)
- พลิกโฉมการใช้ประโยชน์ไม้ด้วยนาโนเทคโนโลยี (ดร. บัวผัน พวงศิลป์)
- การดัดแปลงผิวหน้าเซลลูโลสเพื่อการผลิตกระดาษยับยั้งจุลินทรีย์ (ดร. บัวผัน พวงศิลป์)
- การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการผสมผสานกับวิถีของชุมชนอย่างยั่งยืน (ดร. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์)
Technical Line


- ยางสน : แหล่งที่มาและการใช้ประโยชน์
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371