|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305212 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษเบื้องต้น
(Introduction to Wood and Paper Products Technology)
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา
           การบริโภคและกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ แหล่งและปริมาณของวัตถุดิบ สมบัติพื้นฐานของสมบัติเนื้อไม้และเส้นใย  ความรู้พื้นฐานในการแปรรูปไม้เบื้องต้น ความรู้ทั่วไปสำหรับอุตสาหกรรมไม้ เยื่อและกระดาษ

          Consumption and production capacity of products using wood based raw materials. Sources and quantity of raw materials, basic properties of wood and fiber, fundamental knowledge for primary wood processing, general knowledge for wood, pulp and paper industries.

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ภายในภาควิชาฯ

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371