|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305321 สมบัติทางฟิสิกส์ของไม้
(Physical Properties of Wood)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01420112
คำอธิบายรายวิชา
           สมบัติพื้นฐานของเนื้อไม้ สมบัติของไม้ที่เกี่ยวกับความชื้น ความร้อน และไฟฟ้าการเคลื่อนที่ของของไหล   ความร้อนและไอน้ำในเนื้อไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางฟิสิกส์ กับสมบัติอื่นๆ และลักษณะโครงสร้างของเนื้อไม้

          Basic property of wood concern the moisture, heat, electricity, the flow of fluids, heat and water vapor of wood. The relationship among the physical property and other properties include the wood structure.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371