|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305322 สมบัติเชิงกลของไม้
(Mechanical Properties of Wood)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01420112
คำอธิบายรายวิชา
           พฤติกรรมเชิงกลของไม้ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของไม้ วิธีการมาตรฐานในการทดสอบสมบัติเชิงกล  ความเค้นพื้นฐานและความเค้นใช้งานไม้

          Mechanical behavior of wood, factors affecting the strength of wood, standard method of mechanical property test, the basic stress and working stress of wood.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผศ.ดร.มยุรี ดวงเพชร, ผศ.ดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371