|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305351 การทำไม้และการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้
(Harvesting and Utilization of Forest Products)
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา
           หลักการและวิธีการ ในการทำไม้ การแปรรูปไม้  กรรมวิธีการผลิตต่างๆ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลป่าไม้เป็นวัตถุดิบ

          Principle and methods in harvesting, wood processing, productions and basic knowledge concerning industry using forest products for raw materials.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371