|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305352 การออกแบบและการผลิตเครื่องเรือนไม้
(Design and Manufacturing of Wood Furniture)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา
           หลักการออกแบบรูปร่าง การใช้งานและความแข็งแรงของเครื่องเรือน การเขียนแบบโครงสร้างเครื่องเรือน ประเภทของเครื่องเรือนไม้ วัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องเรือน เครื่องจักรและกระบวนการผลิต การออกแบบเครื่องเรือน กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

          Principles of esthetic, functional and strength of furniture, drawing of furniture structures,  types of wood furniture, materials for furniture manufacturing, manufacturing processes and machines, design of furniture, manufacturing process and quality control.

อาจารย์ผู้สอน :ดร.พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371