|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305353 การยศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้
(Ergonomics in Wood Industries)
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา
           ปัญหาทางด้านการยศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้ วิธีการลดระดับเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม สุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ ระบบระบายอากาศในโรงงาน  อุบัติภัยและความเสี่ยงในการทำงาน

          Ergonomic problems in wood industries, reduction method of noise in manufacture, factory health care in wood manufacture,  ventilation system in manufacture, accident and risk in working.

อาจารย์ผู้สอน : ดร.พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371