|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305361 การเสื่อมสภาพและการป้องกันผลิตภัณฑ์ไม้
(Wood Products Deterioration and Preservation)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01305213
คำอธิบายรายวิชา
           สาเหตุการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ไม้  การเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ไม้อันเนื่องมาจากเชื้อรา แมลงและเพรียง  ความทนทานของไม้  ความยากง่ายในการอาบน้ำยาของไม้  ตัวยาที่ใช้ในการป้องกันรักษาเนื้อไม้ กรรมวิธีในการปรับปรุงความทนทานของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ การปฏิบัติงานอาบน้ำยาไม้  มาตรการความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

          Cause of wood products deterioration,  deterioration of wood products by fungi, insects and marine organisms, durability of wood, treatability of wood, wood preservatives,  various processes for improving durability of wood and wood products,  practical wood  preservation,  measures for health safety and  environment.

อาจารย์ผู้สอน : อ.กิติพงศ์ ตั้งกิจ

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371