|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305363 เทคโนโลยีการอบไม้
(Wood Drying Technology)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01305351
คำอธิบายรายวิชา
           สมบัติของไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างทั่วๆ ไป ความสัมพันธ์ระหว่างไม้กับของเหลว  การหาปริมาณความชื้น  การหดตัว  แรงความเค้น  ตำหนิต่างๆ   หลักการทำให้ไม้แห้ง การผึ่งและอบไม้ อุปกรณ์และการทำงานของเตาอบ ตารางอบไม้ มีการ ศึกษานอกสถานที่

          Wood properties in general contruction, the reationship between the wood and the fluid.  Determining of moisture, shrinkage, stresses and degradation of timber.  Principle of wood drying, wood seasoning, instrument and kiln drying, drying schedule.  Field trip required.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371