|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305392 การฝึกงานด้านอุตสาหกรรมไม้
(Practice in Wood Industries)
3
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา
           การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม้

          Practice in wood industries.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371