|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305421 การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์
(Forest Products Utilization)
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา
           คุณสมบัติของไม้อุตสาหกรรมหลักทางด้านวนผลิตภัณฑ์  ซึ่งประกอบไปด้วยไม้เสากลม,  อุตสาหกรรมไม้แปรรูป,   การป้องกันรักษาเนื้อไม้,  การผึ่งและอบไม้,  ไม้บางและไม้อัด,   แผ่นไม้ประดิษฐ์,  ไม้เชิงวิศวกรรม, เฟอร์นิเจอร์ไม้,  เชื้อเพลิงจากไม้,  เยื่อและกระดาษ,  ของป่า  และนวัตกรรมทางด้านวนผลิตภัณฑ์

          Properties of wood, major forest products industries; round timber, lumber industries, wood preservation, wood seasoning, veneer and plywood, wood composites board, wood engineering, wood furniture, wood fuel, pulp and paper, minor forest products and Innovation of forest products.

อาจารย์ผู้สอน : รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ, อ.กิติพงศ์ ตั้งกิจ

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-Course syllabus ภาคปลาย 60 0.19 MB 2018-01-08
02-แผนการสอน ภาคปลาย 60 0.91 MB 2018-01-08
03-บทที่ 1 ความรู้และพื้นฐานการใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์ 7.94 MB 2018-01-08
04-บทที่ 2 เทคนิคที่สำคัญต่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์ 2.43 MB 2018-02-05
05-บทที่ 3 คุณสมบัติเบื้องต้นของกระบวนการแปรรูปทางวนผลิตภัณฑ์
และการวัดคุณค่าการใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์
10.1 MB 2018-02-12
06-บทที่ 4 อุตสาหกรรมวนผลิตภัณฑ์ 8.76 MB 2018-02-16
07-บทที่ 5 การอนุรักษ์และการพัฒนาวนผลิตภัณฑ์ 1.13 MB 2018-02-16
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371