|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305423 วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน I
(Structural Engineering of Tropical Wood I)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01305322
คำอธิบายรายวิชา
           หลักการพื้นฐานเบื้องต้นในการประยุกต์ทฤษฎีวิศวกรรมโครงสร้าง  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างที่ใช้ไม้เขตร้อนเป็นวัสดุ  การออกแบบส่วนต่างๆ เพื่อรับแรงอัด แรงดึง  แรงดัด การออกแบบข้อต่อ การออกแบบอาคารไม้ชนิดง่ายๆ เทคโนโลยีการใช้ไม้ประกับเพื่อการก่อสร้าง

          Basic principles in the structural engineering theories application for the analysis and the design of structures built with tropical wood, various design serve the compression, tension, bending, the joint design, simple building design include technology in employing glued-laminated lumber for construction.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.มยุรี ดวงเพชร

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371