|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305424 วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน II
(Structural Engineering of Tropical Wood II)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01305423
คำอธิบายรายวิชา
           การประยุกต์ทฤษฎีวิศวกรรมโครงสร้าง  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างที่ใช้ไม้เขตร้อนเป็นวัสดุที่มีลักษณะซับซ้อน โครงสร้างแผ่นบาง   โครงสร้างเปลือกบาง  สะพานไม้  เครื่องเรือน  อุปกรณ์กีฬา   อุปกรณ์เพื่อการขนส่งสินค้า  และโครงสร้างไม้อื่นๆ

          Applications of structural-engineering theories to the analysis and design of some complicated structures built with tropical woods, such as plate structures, shell structures, timber bridges, structures in packaging and materials handling, and furniture design.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.มยุรี ดวงเพชร

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371