|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305425 อุณหพลศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
(Thermodynamics in Wood and Paper Industries)
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01420111
คำอธิบายรายวิชา
           แนวคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และนิยาม สมการพลังงาน สมบัติของสารบริสุทธิ์และก๊าซอุดมคติ กฎข้อหนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์วัฏจักรของคาร์โนท์การถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงานเบื้องต้น การย้อนกลับได้และการใช้ประโยชน์ได้วัฏจักรมาตรฐานกำลังอากาศในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ

          Thermodynamic concepts and definitions, energy equations, properties of pure substances and ideal gas. First law of thermodynamics, second law of thermodynamics, Carnot cycle, basic heat transfer and energy conversion, reversibility and availability, air standard power cyclesin wood and paper industries.

อาจารย์ผู้สอน : ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371