|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305441 การจัดการและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้
(Management and Quality Control in Wood Products Industries)
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01422111
คำอธิบายรายวิชา
           ทฤษฎีการจัดการและการประยุกต์กับผลิตภัณฑ์ไม้ การวิเคราะห์ปัญหาระบบการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกระบวนการควบคุมคุณภาพ

          Management theory and it application in wood products,  problem analysis of production system,  increasing efficiency of  production  line, and quality control processes.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ดร.กิติพงศ์ ตั้งกิจ

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371