|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305443 การวิจัยขั้นดำเนินการในการจัดการผลิต
(Operations Research in Production Management)
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01417168
คำอธิบายรายวิชา
           การประยุกต์การวิจัยขั้นดำเนินงานในการวางแผนการผลิต การกำหนดงานและการคงพัสดุในอุตสาหกรรมไม้ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้เป็นองค์ประกอบ

          Application of operations research in production planning, scheduling and inventory control in wood using industries.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, อ.กิติพงศ์ ตั้งกิจ

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371