|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305446 การตลาดผลิตภัณฑ์ไม้
(Wood Products Marketing)
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา
           ความรู้พื้นฐานของการตลาด การบริหารการตลาด และการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ ปรัชญา หรือแนวความคิดของการบริหารการตลาด กลยุทธการตลาด สถาบันการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ การวิจัยการตลาด นโยบายด้านผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการคาดคะเน

          Basic knowledge of marketing, marketing management and wood products marketing, philosophy or idealogy of marketing management, marketing strategies, wood market institution, marketing research, policy of the products, planning and forecasting.

อาจารย์ผู้สอน : รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371