|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305464 การออกแบบและตกแต่งผิวหน้าไม้
(Wood Design and Finishing)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา
           หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้และกระดาษ สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารฉาบผิวหน้าไม้ กรรมวิธีของการใช้สารฉาบผิวหน้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ มีการศึกษานอกสถานที่

          Design principles of wood and paper products industry. Chemical and physical properties of coating materials, processing in coating of wood and wood-based products. Field trip required.

อาจารย์ผู้สอน : ดร.พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371