|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305471 เทคโนโลยีการผลิตไม้อัด ไม้ประกับ และทฤษฏีการยึดติด
(Manufacturing Technology of Plywood, Laminated Wood and Theory of Adhesion)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01305322
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนพร้อมกัน : 01403221
คำอธิบายรายวิชา
           ทฤษฎีการยึดติดแน่นของกาว  ผลกระทบจากการยึดติดแน่นอันเนื่องจากสมบัติและองค์ประกอบของเนื้อไม้และอื่นๆ คุณภาพของกาว การทดสอบสมบัติกาว สำหรับอุตสาหกรรมไม้และอื่นๆ การผลิตไม้บาง  ไม้อัด  ไม้ประกับ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

          The adhesion theory of adhesive, effect of adhesion due to the property and component of the wood, quality of adhesive, investigation of adhesives for wood industry and others, manufacture of veneer, plywood, laminated wood and related products.

อาจารย์ผู้สอน : รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371