|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305472 เทคโนโลยีการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด
(Manufacture of Particleboard and Fiberboard Technology)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา
           การจำแนกชนิดของแผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด ชนิดและลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ กรรมวิธีในการผลิต เครื่องจักรกลและผังโรงงานในการผลิต สมบัติและการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ การขาย และจัดจำหน่าย และกระจายสินค้า ความสำคัญของอุตสาหกรรมผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด ในด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีการศึกษานอกสถานที่

          Classification of particleboards and fiberboards,types, properties and characteristics of raw materials, manufacturing processes production machinery and plant layouts, product properties and uses, its sale and distribution,the importance of this industry from standpoints of economy and forest resource conservation. Field trip required.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371