|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
(Selected Topics in Wood Science and Technology)
1-3
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา
           เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา

          Selected topics in wood science and technology at the bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ในภาควิชาฯ

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371