|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01305499 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
(Wood Science and Technology Project)
3(0-9-5)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01305391
คำอธิบายรายวิชา
           โครงงานที่น่าสนใจด้านต่างๆ ของสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

          Project of interest in various fields of wood science and technology.

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ในภาควิชาฯ

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-ระเบียบปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 2559 0.10 MB 2017-04-27
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371