|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310231 เคมีของเนื้อไม้
(Wood Chemistry)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01403221
คำอธิบายรายวิชา
           ชนิดและการกระจายตัวขององค์ประกอบเคมีในเนื้อไม้ โครงสร้างและสมบัติทางเคมีของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และสารแทรก การใช้สารเคมีจากไม้ในอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ

          Type and distribution of chemical compositions in wood, structure and chemical properties of cellulose, hemicellulose, lignin and extractives, utilization of wood chemical compositions in wood–based industry.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ประเทือง พุฒซ้อน

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
00-ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 0.4 MB 10-01-2018
01-ตารางเรียนปฏิบัติการ 0.1 MB 10-01-2018
02-ระเบียบข้อปฏิบัติ 0.9 MB 10-01-2018
03-ภาพรวมวิชาปฏิบัติการ 1.1 MB 10-01-2018
04-มาตรฐานการเตรียมตัวอย่างผงไม้ 0.2 MB 10-01-2018
05-การหาปริมาณความชื้นในผงไม้ 0.1 MB 10-01-2018
06-มาตรฐานการเตรียมผงไม้ปราศจากสารแทรก 0.1 MB 10-01-2018
07-การเตรียมโฮโลเซลลูโลส 0.1 MB 10-01-2018
08-มาตรฐานการหาปริมาณแพนโทแซน 0.1 MB 10-01-2018
09-มาตรฐานการวิเคราะห์ปริมาณลิกนิน 0.1 MB 10-01-2018
10-มาตรฐานการวิเคราะห์ปริมาณขี้เถ้า 0.1 MB 10-01-2018
**ประกาศผลสอบกลางภาค(ปฏิบัติการ)    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371