|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310321 สมบัติทางกายภาพของเส้นใยเยื่อและกระดาษ
(Physical Properties of Pulp Fibers and Paper)
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01305212
คำอธิบายรายวิชา
           องค์ประกอบและความแข็งแรงพื้นฐานของกระดาษ เส้นใยและพันธะระหว่างเส้นใย ปริมาณความชื้นและความคงขนาดของเส้นใยเยื่อและกระดาษ โครงสร้างของกระดาษ สมบัติทางกายภาพของกระดาษ และทัศนสมบัติของกระดาษ

          Fundamental components and strength of paper, fibers and interfiber bonds, moisture content and dimensional stability of pulp fibers and paper, paper structure, physical properties of paper, optical properties of paper.

อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371