|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310334 เคมีการผลิตกระดาษ
(Papermaking Chemistry)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01310231
คำอธิบายรายวิชา
           หลักพื้นฐานเคมีการผลิตกระดาษ เคมีคอลลอยด์ สารเคมีที่ใช้ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพกระดาษ สารเคมีที่ใช้ปรับปรุงคุณสมบัติความแข็งแรงของกระดาษ สารเคมีที่ทำให้กระบวนการผลิตกระดาษมีเสถียรภาพ  เทคนิคการประยุกต์ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตกระดาษ, การทดสอบสารเคมี, การทดสอบคุณสมบัติกระดาษ

          Fundamental of papermaking chemistry, colloid chemistry, chemicals for improving physical properties of paper, chemicals for improving strength properties of paper, chemicals for stabilizing papermaking process, chemical application techniques in papermaking process, chemical testing, and paper testing.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
Link Course homepage - 2017-01-17
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371