|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310341 เทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อ
(Pulping and Bleaching Technology)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01310231
คำอธิบายรายวิชา
           ชนิดของเยื่อ สมบัติของเยื่อและการใช้ประโยชน์ การเตรียมวัตถุดิบ หลักการผลิตเยื่อกลและเยื่อเคมี หลักการฟอกเยื่อ การนำสารเคมีกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานผลิตเยื่อ มีการศึกษานอกสถานที่

          Types of pulps, pulp properties and their applications, preparation of raw materials, principles of mechanical and chemical pulping, principles of pulp bleaching, and chemical recovery in pulp mill. Field trip required.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ประเทือง พุฒซ้อน

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
00-ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 0.4 MB 09-08-2017
01-ตารางเรียนปฏิบัติการ 0.1 MB 07-08-2018
02-ระเบียบข้อปฏิบัติ 0.3 MB 09-08-2017
03-ภาพรวมวิชาปฏิบัติการ 0.5 MB 09-08-2017
04-มาตรฐานการหาความชื้นในชิ้นไม้สับ 0.1 MB 09-08-2017
05-การเตรียมและการวิเคราะห์น้ำยาต้มเยื่อคราฟท์ 0.9 MB 23-08-2017
06-การคำนวณต้มเยื่อคราฟท์ 0.2 MB 05-09-2017
07-ปฎิบัติการต้มเยื่อคราฟท์ 0.1 MB 05-09-2017
08-มาตรฐานการหาค่าตัวเลขคัปปา 3.5 MB 05-09-2017
09-การฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.1 MB 12-09-2017
10-มาตรฐานการทำแผ่นสำหรับวัดค่าความขาวสว่างของเยื่อ 1.6 MB 19-09-2017
11-การวัดค่าความขาวสว่างของเยื่อ 2.6 MB 19-09-2017
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371