|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310342 เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ
(Papermaking Technology)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01305212
คำอธิบายรายวิชา
           วัตถุดิบที่เป็นเส้นใยและไม่เป็นเส้นใยเพื่อการผลิตกระดาษ การเตรียมน้ำเยื่อ หลักพื้นฐานการผลิตกระดาษ เครื่องจักรผลิตกระดาษและส่วนประกอบ การเตรียมและทดสอบแผ่นชิ้นตัวอย่างที่ทำด้วยมือในห้องปฏิบัติการ  มีการศึกษานอกสถานที่

          Fibrous and non-fibrous raw materials for papermaking, stock preparation, papermaking fundamental, papermaking machine and components, handsheet making and testing in laboratory. Field trip required.

อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371