|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310343 เทคโนโลยีการรีไซเคิลกระดาษ
(Paper Recycling Technology)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01310342
คำอธิบายรายวิชา
           หลักพื้นฐานในกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ กระบวนการกระจายเยื่อ กระบวนการทำความสะอาดเยื่อ กระบวนการคัดแยกเส้นใย กระบวนการกำจัดหมึก สารเคมีที่ใช้กำจัดหมึก กระบวนการฟอกเยื่อ การทดสอบคุณสมบัติเยื่อ

          Fundamentals of paper recycling process, pulp disintegration process, pulp cleaning process, fiber fractionation process, deinking process, deinking chemicals, pulp bleaching process, and pulp testing.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
Link Course Homepage - 2017-01-17
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371