|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310432 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซลลูโลสจากไม้
(Industrial Technology of Wood Cellulose)
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01310341
คำอธิบายรายวิชา
           การผลิตและสมบัติของเยื่อละลาย กระบวนการแปรรูปเซลลูโลสและการใช้ประโยชน์ มีการศึกษานอกสถานที่

          Production and properties of dissolving pulp, cellulose modifying processes and utilizations. Field trip required.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ประเทือง พุฒซ้อน

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371