|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310433 เทคโนโลยีการผลิตนาโนเซลลูโลส
(Nanocellulose Production Technology)
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01310231
คำอธิบายรายวิชา
           แหล่งและปริมาณวัตถุดิบเซลลูโลส การเตรียมเซลลูโลสสำหรับการผลิตนาโนเซลลูโลส การเตรียมนาโนเซลลูโลสโดยวิธีกล การเตรียมนาโนเซลลูโลสโดยการไฮโดรไลซ์ด้วยกรด การเตรียมนาโนเซลลูโลสโดยการออกซิเดชั่น การดัดแปลงทางเคมีของนาโนเซลลูโลส โครงสร้างและสมบัติของนาโนเซลลูโลส การใช้ประโยชน์ของนาโนเซลลูโลส

          Sources and quantity of cellulose materials, preparation of cellulose for nanocellulose production, preparation of nanocellulose by mechanical process, preparation of nanocellulose by acid hydrolysis, preparation of nanocellulose by oxidation, chemical modification of nanocellulose, structure and properties of nanocellulose, utilization of nanocellulose.

อาจารย์ผู้สอน : ดร.บัวผัน พวงศิลป์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371