|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310444 เครื่องจักรผลิตกระดาษและการควบคุมการเดินเครื่อง
(Paper Machines and Operation Controls)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01310342
คำอธิบายรายวิชา
           ส่วนประกอบของเครื่องจักรผลิตกระดาษในส่วนการขึ้นรูปแผ่นกระดาษ การกดรีดน้ำออกจากกระดาษ การอบแห้ง และการเข้าม้วน การเริ่มเดินเครื่องจักรผลิตกระดาษและการควบคุมการเดินเครื่อง มีการศึกษานอกสถานที่

          Components of paper machines in web forming section, wet pressing section, drying section and reeling section, start up and operation control of paper machines. Field trip required.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371