|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310461 เทคโนโลยีการพิมพ์กระดาษ
(Paper Printing Technology)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01310342
คำอธิบายรายวิชา
           ความรู้พื้นฐานด้านการพิมพ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี การพิมพ์ สมบัติของกระดาษเพื่อการพิมพ์ และหมึกพิมพ์  มีศึกษาดูงานนอกสถานที่

          Principles of printings, color theory, contact and non-contact printing, optical imaging, printing ink, paper for printing, testing paper and paperboard for printing.  Field trip required.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371