|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310472 การควบคุมภาวะมลพิษในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
(Pollution Control in Pulp and Paper Industries)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01305212
คำอธิบายรายวิชา
           น้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ การปล่อยน้ำทิ้ง  ภาวะมลพิษทางอากาศจากการผลิตเยื่อกระดาษ  การควบคุมการปล่อยอากาศจากโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ  มีการศึกษานอกสถานที่

          Wastewater, wastewater treatment and reuse, effluent disposal, air pollution from wood pulping, air emission control from pulp and paper mill. Field trip required.

อาจารย์ผู้สอน : ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371