|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310481 การวัดและการควบคุมในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
(Measurements and Controls in Pulp and Paper Industry)
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01310341 และ 01310342
คำอธิบายรายวิชา
           การวัดในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ระบบควบคุมพื้นฐาน  ระบบควบคุมขั้นสูง การควบคุมในกระบวนการผลิตเยื่อและกระบวนการผลิตกระดาษ มีการศึกษานอกสถานที่

          Measurements in pulp and paper industry, basic control systems, advanced control systems, controls in pulping and papermaking processes. Field trip required.

อาจารย์ผู้สอน : ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
Link Course Homepage - 2017-01-17
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371