|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310482 มาตรฐานการทดสอบเยื่อและกระดาษ
(Pulp and Paper Testing Standard)
3(2-3-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01310342
คำอธิบายรายวิชา
          มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ มาตรฐานไอเอสโอ และแท็ปพีในการทดสอบเยื่อ  กระดาษ   กระดาษแข็ง และกระดาษทิชชู่ มาตรฐานอื่นๆ ในการทดสอบ

          Standard testing methods in pulp and paper industry, instrumentation and testing devices, ISO and TAPPI standard methods for testing pulp, paper, paperboard, tissue. Other standard testing.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371