|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310483 การจัดการการผลิตเยื่อและกระดาษ
(Pulp and Paper Production Management)
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01305212
คำอธิบายรายวิชา
          การวางแผนการจัดตั้งและการจัดการโรงงานเยื่อและกระดาษ  การจัดการผลิตภัณฑ์ กระบวนการ วัตถุดิบ  กำลังคน  คุณภาพ  การเงิน และการตลาด  มีการศึกษานอกสถานที่

          Planning for establishment and management of pulp and paper mills, management of products, processes, raw materials, manpowers, quality, finance and marketing. Field trip required.

อาจารย์ผู้สอน : ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
01-    
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371