|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
01310499 โครงงานเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
(Pulp and Paper Technology Project)
3(0-9-5)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01310391
คำอธิบายรายวิชา
          โครงงานเกี่ยวกับการค้นคว้าและหาคำตอบในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ   และอุตสาหกรรมที่ใช้เยื่อและกระดาษเป็นวัตถุดิบ  มีการนำเสนอผลงานและเขียนรายงาน

          Projects assigned to students for investigating and solving problems in pulp and paper industry including  the industry using pulp and paper as a raw material. Report and presentation required.

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์

เอกสารประกอบการสอน
Filename Size Date
Link Course Homepage - 2017-01-17
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371