|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา
รายชื่อวิชาที่เปิดสอนภายในภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ ปีพ.ศ. 2559

* รายวิชาในหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ (54) และ วท.บ. เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ (55) ให้ดูรายวิชาที่มีชื่อวิชาตรงกับในหลักสูตร 59
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ
01305111 การเขียนแบบเทคนิคในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 3(2-3-6)  
01305212 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษเบื้องต้น 3(3-0-6)  
01305213 กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้ 3(2-3-6)  
01305321 สมบัติทางฟิสิกส์ของไม้ 3(2-3-6)  
01305322 สมบัติเชิงกลของไม้ 3(2-3-6)  
01305351 การทำไม้และการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้ 3(3-0-6)  
01305352 การออกแบบและการผลิตเครื่องเรือนไม้ 3(2-3-6)  
01305353 การยศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้ 3(3-0-6)  
01305361 การเสื่อมสภาพและการป้องกันผลิตภัณฑ์ไม้ 3(2-3-6)  
01305362 การแปรรูปและตกแต่งไม้ด้วยเครื่องจักร 3(2-3-6)  
01305363 เทคโนโลยีการอบไม้ 3(2-3-6)  
01305391 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 3(3-0-6)  
01305392 การฝึกงานด้านอุตสาหกรรมไม้ 3  
01305421 การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)  
01305423 วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน I 3(2-3-6)  
01305424 วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน II 3(2-3-6)  
01305425 อุณหพลศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 3(3-0-6)  
01305441 การจัดการและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ 3(3-0-6)  
01305442 แบบจำลองกรรมวิธีการแปรรูปไม้ 3(3-0-6)  
01305443 การวิจัยขั้นดำเนินการในการจัดการผลิต 3(3-0-6)  
01305446 การตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ 3(3-0-6)  
01305464 การออกแบบและตกแต่งผิวหน้าไม้ 3(2-3-6)  
01305471 เทคโนโลยีการผลิตไม้อัด ไม้ประกับ และทฤษฏีการยึดติด 3(2-3-6)  
01305472 เทคโนโลยีการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 3(2-3-6)  
01305473 เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานจากไม้ 3(2-3-6)  
01305496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 1-3  
01305497 สัมมนา 1  
01305498 ปัญหาพิเศษ 1-3  
01305499 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 3(0-9-5)  
01310231 เคมีของเนื้อไม้ 3(2-3-6) (01305331)
01310321 สมบัติทางกายภาพของเส้นใยเยื่อและกระดาษ 3(3-0-6)  
01310334 เคมีการผลิตกระดาษ 3(2-3-6)  
01310341 เทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อ 3(2-3-6)  
01310342 เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ 3(2-3-6)  
01310343 เทคโนโลยีการรีไซเคิลกระดาษ 3(2-3-6)  
01310391 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 3(3-0-6)  
01310392 การฝึกงานในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 3  
01310432 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซลลูโลสจากไม้ 3(3-0-6)  
01310433 เทคโนโลยีการผลิตนาโนเซลลูโลส 3(3-0-6)  
01310444 เครื่องจักรผลิตกระดาษและการควบคุมการเดินเครื่อง 3(2-3-6)  
01310451 เทคโนโลยีการเคลือบผิวและแปรรูปกระดาษ 3(2-3-6)  
01310461 เทคโนโลยีการพิมพ์กระดาษ 3(2-3-6)  
01310471 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นในการผลิตเยื่อและกระดาษ 3(3-0-6)  
01310472 การควบคุมภาวะมลพิษในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 3(2-3-6)  
01310481 การวัดและการควบคุมในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 3(3-0-6)  
01310482 มาตรฐานการทดสอบเยื่อและกระดาษ 3(2-3-6)  
01310483 การจัดการการผลิตเยื่อและกระดาษ 3(3-0-6)  
01310496 เรื่องเฉพาะทางเยื่อและกระดาษ 1-3  
01310497 สัมมนา 1  
01310498 ปัญหาพิเศษ 1-3  
01310499 โครงงานเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 3(0-9-5)  
       
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ ปีพ.ศ. 2560
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ
01305511 กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้ขั้นสูง 3(2-3-6)  
01305512 สมบัติรวมของเนื้อไม้และเส้นใย 3(3-0-6)  
01305513 อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ 3(3-0-6)  
01305514 ผลิตผลจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ 3(3-0-6)  
01305521 การวิเคราะห์เชิงปริมาณในกระบวนการแปรรูปไม้ 3(3-0-6)  
01305522 สมบัติทางกายภาพของเส้นใยเซลลูโลสและกระดาษขั้นสูง 3(3-0-6)  
01305523 ความสัมพันธ์ระหว่างไม้กับของไหล 3(2-3-6)  
01305531 เคมีของเซลลูโลส 3(3-0-6)  
01305532 เคมีของลิกนิน 3(3-0-6)  
01305533 วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของไม้และเยื่อ 3(3-0-6)  
01305534 การใช้สารลดแรงตึงผิวในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 3(3-0-6)  
01305535 เคมีการเคลือบผิวกระดาษ 3(3-0-6)  
01305536 วัสดุเชิงก้าวหน้าของเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส 3(3-0-6)  
01305542 การจัดการอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 3(3-0-6)  
013055551 การแปรรูปพลังงานจากชีวมวล 3(3-0-6)  
01305552 การจัดการและเทคโนโลยีพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 3(3-0-6)  
01305561 เทคโนโลยีการผลิตเยื่อขั้นสูง        3(3-0-6)  
01305562 เทคโนโลยีการฟอกเยื่อขั้นสูง 3(3-0-6)  
01305563 เทคโนโลยีการผลิตกระดาษขั้นสูง 3(3-0-6)  
01305564 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อรีไซเคิล 3(3-0-6)  
01305565 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมเคลือบกระดาษ 3(3-0-6)  
01305566 เทคโนโลยีการผลิตเยื่อเชิงกล 3(3-0-6)  
01305567 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กระดาษและกระดาษแข็ง 3(3-0-6)  
01305568 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 3(3-0-6)  
01305572 เทคโนโลยีของแผ่นไม้ประกอบ 3(2-3-6)  
01305573 เทคโนโลยีการแปรเนื้อไม้และเส้นใย 3(2-3-6)  
01305581 การทดสอบคุณสมบัติเนื้อไม้โดยวิธีการไม่ทำลาย 3(2-3-6)  
01305583 การวิเคราะห์ผิวหน้าของกระดาษ 3(3-0-6)  
01305584 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกระดาษ 1(0-3-2)  
01305585 เทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงของวัสดุชีวภาพจากเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส 3(3-0-6)  
01305586 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้ 3(2-3-6)  
01305591 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 3(3-0-6)  
01305596 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 1-3  
01305597 สัมมนา 1,1  
01305598 ปัญหาพิเศษ 1-3  
01305599 วิทยานิพนธ์ 1-12  
       
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371