|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
ข้อมูลรายวิชา

          ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์  มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากผลผลิตป่าไม้ และอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ และวัตถุดิบลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulosic materials) เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนครอบคลุมในเรื่อง คุณสมบัติของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

          การเรียนการสอนมีเนื้อหาและรายวิชามุ่งเน้นให้นิสิตเข้าใจหลักพื้นฐานคุณสมบัติของวัตถุดิบ หลักพื้นฐานในกระบวนการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต โดยภาควิชามุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจในการทำปฏิบัติการ และมุ่งเน้นการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยบุคลากรที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทางด้าน วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ พนักงาน เจ้าหน้าที่บริการทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักร เจ้าหน้าที่บริการทางเทคนิคเกี่ยวกับสารเคมี และอื่นๆ

          หลักสูตรการเรียนการสอนภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สองสาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ และสาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

          ในปีพ.ศ. 2559 ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ได้ทำการควบรวมหลักสูตรทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อสาขาวิชาว่า เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ

 

 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371