|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
  - วิชาแกน
  - วิชาเฉพาะบังคับ
  - วิชาเฉพาะเลือก
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
คำอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
วิชาแกน

วิชาแกนเป็นวิชาที่ต้องนำใช้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนในกลุ่มวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) ได้แก่วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่วิชา

01202211 หลักการและการคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี
01202212 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วย I 
01403111 เคมีทั่วไป
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
01403221 เคมีอินทรีย์
01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I 
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I 
01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II 
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II 
01422111 หลักสถิติ

วิชาเฉพาะบังคับ 

วิชาที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานและเป็นแกนหลักในอุตสาหกรรม(จุดเด่นของสาขาวิชา) และเป็นวิชาที่มีความสัมพันธ์ทั้ง วัตถุดิบ กระบวนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการใช้งาน ได้แก่วิชา

01202215 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี I
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม
01301111 วนศาสตร์เบื้องต้น 
01301112 วนศาสตร์ภาคสนาม 
01302131 รุกขวิทยา 
01302132 รุกขวิทยาภาคสนาม
01305311 กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้ 
01306211 หลักเทคโนโลยีวนวัฒน์ 

และวิชาในสาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษดังนี้

01310211 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษเบื้องต้น
การบริโภคและกำลังการผลิตเยื่อและกระดาษ แหล่งและปริมาณเส้นใยจากพืชที่ใช้ผลิต สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของเส้นใย การประเมินความเหมาะสมในการผลิตกระดาษ กระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ สมบัติของกระดาษ ผลิตภัณฑ์และการแปรรูปกระดาษ

01310231 เคมีของเนื้อไม้ 
โครงสร้างและสมบัติทางเคมีของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และสารแทรกของไม้ การกระจายของส่วนประกอบเคมีของผนังเซลล์ กลไกการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารเคมีในไม้กับสารเคมีที่ใช้ในการแยกเยื่อ การใช้สารเคมีจากไม้ในอุตสาหกรรม

01310321 โครงสร้างและสมบัติของกระดาษ
องค์ประกอบและความแข็งแรงของกระดาษ เส้นใยและพันธะระหว่างเส้นใย การคงสภาพเชิงมิติของของเส้นใยเยื่อและกระดาษ โครงสร้างของกระดาษ สมบัติทางกายภาพและทัศนสมบัติของกระดาษ

01310331 เคมีการผลิตกระดาษ 
หลักพื้นฐานเคมีการผลิตกระดาษ เคมีคอลลอยด์ เคมีพื้นผิวกระดาษ สารเคมีที่ใช้ปรับปรุงคุณสมบัติของกระดาษ สารเคมีที่ทำให้กระบวนการผลิตเสถียรภาพ เทคนิคการประยุกต์ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตกระดาษ

01310341 เทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อ
การเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตและการฟอกเยื่อ ปฏิกิริยาเคมีและกลไกในการผลิตและการฟอกเยื่อ สมบัติของเยื่อและการประยุกต์ ผลพลอยได้และการนำสารเคมีกลับมาใช้ซ้ำในการผลิตและการฟอกเยื่อ มีการศึกษานอกสถานที่

01310342 เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ
วัตถุดิบที่เป็นเส้นใยและไม่เป็นเส้นใยเพื่อการผลิตกระดาษ การเตรียมน้ำเยื่อ หลักพื้นฐานการผลิตกระดาษ เครื่องจักรผลิตกระดาษและส่วนประกอบ การทดสอบกระดาษ มีการศึกษานอกสถานที่

01310343 เทคโนโลยีการรีไซเคิลกระดาษ
หลักพื้นฐานในกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ กระบวนการกระจายเยื่อ กระบวนการทำความสะอาดเยื่อ กระบวนการคัดแยกเส้นใย กระบวนการกำจัดหมึก สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการกำจัดหมึก กระบวนการฟอกเยื่อ การควบคุมคุณภาพของเยื่อรีไซเคิล

01310451 เทคโนโลยีการเคลือบผิวและแปรรูปกระดาษ
ความหนืดและวิทยากระแสของวัสดุเคลือบ กระดาษฐาน สารสี ตัวยึด สารเติมแต่ง เครื่องมือและกระบวนการ สูตรและการเตรียมน้ำยาเคลือบ การอบ การปรับแต่งผิวหน้า กระบวนการแปรรูปกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง มีการศึกษานอกสถานที่

01310461 เทคโนโลยีการพิมพ์กระดาษ
หลักการพิมพ์ ทฤษฎีสี การพิมพ์แบบสัมผัสและแบบไม่สัมผัส การเกิดภาพจากแสง หมึกพิมพ์ กระดาษเพื่อการพิมพ์ การทดสอบกระดาษและกระแข็งเพื่อการพิมพ์ มีการศึกษานอกสถานที่

01310481 การวัดและการควบคุมในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
การวัดในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ระบบควบคุมพื้นฐาน ระบบควบคุมขั้นสูง การควบคุมในกระบวนการผลิตเยื่อและกระบวนการผลิตกระดาษ มีการศึกษานอกสถานที่

01310491 ระเบียบวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ การกำหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย

01310499 โครงงานเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
โครงงานเกี่ยวกับการค้นคว้าและหาคำตอบในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และอุตสาหกรรมที่ใช้เยื่อและกระดาษเป็นวัตถุดิบ มีการนำเสนอผลงานและเขียนรายงาน

01310311 การฝึกงานในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

วิชาเฉพาะเลือก

วิชาที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมของแต่ละสาขาวิชา และวิชาขั้นสูงในสาขาวิชา ได้แก่วิชาต่างๆเช่น วิชาในอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบอื่นๆ วิชาการบริหารและจัดการ วิชาทางด้านสิ่งแวดล้อม วิชาขั้นสูงในสาขาวิชา และวิชาทางด้านวิศวกรรมอื่นๆ ได้แก่วิชาต่างๆดังนี้

01310411 การจัดการการผลิตเยื่อและกระดาษ
การวางแผนการจัดตั้งและการจัดการโรงงานเยื่อและกระดาษ การจัดการผลิตภัณฑ์ กระบวนการ วัตถุดิบ กำลังคน คุณภาพ การเงิน และการตลาด มีการศึกษานอกสถานที่

01310432 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซลลูโลสจากไม้
การผลิตและสมบัติของเยื่อละลาย กระบวนการแปรรูปเซลลูโลสและการใช้ประโยชน์ มีการศึกษานอกสถานที่

01310471 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นในการผลิตเยื่อและกระดาษ 
พื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ การย่อยสลายของผนังเซลล์ การใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์สำหรับการควบคุมพิท การแยกเยื่อและฟอกเยื่อโดยวิธีชีวภาพ การบำบัดน้ำเสียและการแปรใช้ใหม่เส้นใยทุติยภูมิ

01310472 การควบคุมภาวะมลพิษในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
น้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ การปล่อยน้ำทิ้ง ภาวะมลพิษทางอากาศจากการผลิตเยื่อกระดาษ การควบคุมการปล่อยอากาศจากโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ มีการศึกษานอกสถานที่

01310483 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในโรงงานเยื่อ
หลักการทางด้านวิศวกรรมเคมีที่ใช้ในการผลิตเยื่อเคมี หลักการคำนวณและปฏิบัติการในกระบวนการต้มเยื่อ กระบวนการฟอกเยื่อ กระบวนการล้างเยื่อ การระเหยน้ำออกจากน้ำยาต้มเยื่อที่ใช้แล้ว การนำสารเคมีกลับมาใช้ใหม่ และการเตรียมน้ำยาต้มเยื่อ

01310484 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในโรงงานกระดาษ
หลักการทางด้านวิศวกรรมเคมีเพื่อการผลิตกระดาษ คำนวณพื้นฐานและปฏิบัติการในกระบวนการเตรียมน้ำเยื่อ กระบวนการทำความสะอาดน้ำเยื่อ กระบวนการนำน้ำเยื่อเข้าสู่เครื่องจักรผลิตกระดาษ กระบวนการขึ้นรูปแผ่นกระดาษ กระบวนการกดรีดน้ำออกจากกระดาษ กระบวนการอบแห้ง กระบวนการขัดผิวหน้ากระดาษ และกระบวนการเข้าม้วนกระดาษ

01310496 เรื่องเฉพาะทางเยื่อและกระดาษ 
เรื่องเฉพาะทางเยื่อและกระดาษในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา

01310497 สัมมนา 
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษในระดับปริญญาตรี

01310498 ปัญหาพิเศษ
การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371