|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
  - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  - วิชาเฉพาะ
  **วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
  - วิชาเฉพาะบังคับ
  - วิชาเฉพาะเลือก
  **วิชาเอกเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
  - วิชาเฉพาะบังคับ
  - วิชาเฉพาะเลือก
คำอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559    
           นิสิตจะเรียนในหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะเหมือนกันทั้งสองวิชาเอกในช่วงปีที่ 1, 2 และจะเลือกเรียนในวิชาเฉพาะบังคับ เฉพาะเลือกวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งในช่วงปีที่ 3, 4
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
        - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
    - กลุ่มศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
    - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร
          ภาษาไทย
          ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
          สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์
    - กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
และ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
    - กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
  หมวดวิชาเฉพาะ
    01202211 หลักการและการคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี
01202218 การปฏิบัติการถ่ายโอนโมเมนตัมและความร้อน
01301111 วนศาสตร์เบื้องต้น      
01301112 วนศาสตร์ภาคสนาม
01302131 รุกขวิทยา
01302132 รุกขวิทยาภาคสนาม          
01305111 การเขียนแบบเทคนิคในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
01305212 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษเบื้องต้น
01305213 กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้
01306211 หลักเทคโนโลยีวนวัฒน์
01310231 เคมีของเนื้อไม้
01403111 เคมีทั่วไป
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฎิบัติการ
01403221 เคมีอินทรีย์
01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I
01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II  
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II
01422111 หลักสถิติ      
  วิชาเฉพาะบังคับ
  ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(วิชาเอกเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)
    01310321สมบัติทางกายภาพของเส้นใยเยื่อและกระดาษ       
01310334 เคมีการผลิตกระดาษ 
01310341 เทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อ
01310342 เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ      
01310343 เทคโนโลยีการรีไซเคิลกระดาษ 
01310391ระเบียบวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ             
01310392 การฝึกงานในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
01310451 เทคโนโลยีการเคลือบผิวและแปรรูปกระดาษ
01310461 เทคโนโลยีการพิมพ์กระดาษ                   
01310481 การวัดและการควบคุมในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 
01310497 สัมมนา   
01310499 โครงงานเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ    
  (วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)
    01305321 สมบัติทางฟิสิกส์ของเนื้อไม้
01305322 สมบัติเชิงกลของไม้
01305361 การเสื่อมสภาพและการรักษาผลิตภัณฑ์ไม้
01305362 การแปรรูปและตกแต่งไม้ด้วยเครื่องจักร
01305363 เทคโนโลยีการอบไม้
01305391 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
01305392 การฝึกงานด้านอุตสาหกรรมไม้
01305464 การออกแบบและตกแต่งผิวหน้าไม้
01305471 เทคโนโลยีการผลิตไม้อัดไม้ประกับและทฤษฏีการยึดติด
01305472 เทคโนโลยีการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด
01305497 สัมมนา               
01305499 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
  วิชาเฉพาะเลือก
  (วิชาเอกเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)
    01206221 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร      
01206322 การควบคุมคุณภาพ  
01206451 กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
01305425 อุณหพลศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ         
01310432 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซลลูโลสจากไม้
01310433 เทคโนโลยีการผลิตนาโนเซลลูโลส           
01310444 เครื่องจักรผลิตกระดาษและการควบคุมการเดินเครื่อง
01310471 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นในการผลิตเยื่อและกระดาษ
01310472 การควบคุมภาวะมลพิษในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ   
01310482 มาตรฐานการทดสอบเยื่อและกระดาษ
01310483 การจัดการการผลิตเยื่อและกระดาษ             
01310496 เรื่องเฉพาะทางเยื่อและกระดาษ         
01310498 ปัญหาพิเศษ                  
01349390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
01349490 สหกิจศึกษา              
01403455 เคมีสิ่งแวดล้อม          
01422311 การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์
  (วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)
    01206221 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร      
01206341 การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม
01305351 การทำไม้และการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้       
01305352 การออกแบบและการผลิตเครื่องเรือนไม้                        
01305353 การยศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้            
01305423 วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน I                    
01305424 วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน II
01305425 อุณหพลศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
01305441 การจัดการและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้
01305442 แบบจำลองกรรมวิธีแปรรูปไม้    
01305443 การวิจัยขั้นดำเนินการในการจัดการผลิต   
01305446 การตลาดผลิตภัณฑ์ไม้      
01305473 เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานจากไม้      
01305496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้   
01305498 ปัญหาพิเศษ    
01349390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
01349490 สหกิจศึกษา  
01422311 การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์
  หมวดวิชาเลือกเสรี
  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371