|
|
|  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
  - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  - วิชาแกน
  - วิชาเฉพาะบังคับ
  - เฉพาะเลือก
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 
คำอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต

01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม

01999012  สุขภาพเพื่อชีวิต                            

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน   และ/หรือ

01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี และ/หรือ

01999141 มนุษย์กับสังคม                         

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด    

01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต         

- กลุ่มวิชาภาษา 

01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     

01355XXX ภาษาอังกฤษ                           

- กลุ่มวิชาพลศึกษา

01175XXX กิจกรรมพลศึกษา   

 

- หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน

01202211 หลักการและการคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี

01202212 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วย I

01403111 เคมีทั่วไป   

01403112  เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ

01403221 เคมีอินทรีย์

01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ

01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I

01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II

01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I        

01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II

01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I  

01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II           

01422111 หลักสถิติ I  

 

วิชาเฉพาะบังคับ  

01202215 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี I (เปิดวิชาใหม่ อ.พงษ์ศักดิ์)

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม (เปิดวิชาใหม่ อ.พิศุทธุ์)

01301111 วนศาสตร์เบื้องต้น                 

01301112 วนศาสตร์ภาคสนาม           

01302131 รุกขวิทยา   

01302132 รุกขวิทยาภาคสนาม          

01305311 กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้   

01306211 หลักเทคโนโลยีวนวัฒน์                 

01305221 การใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้เบื้องต้น

01310231 เคมีของเนื้อไม้

01305461 การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม้

01305323 การเสื่อมสภาพและการรักษาผลิตภัณฑ์ไม้

01305332 กาวและทฤษฎีการยึดติด                        

01305351 สมบัติทางฟิสิกส์ของเนื้อไม้            

01305352 สมบัติเชิงกลของเนื้อไม้      

01305371 การแปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักรและตกแต่งผิวหน้าไม้

01305372 เทคโนโลยีการอบไม้

01305473 การผลิตและสมบัติของไม้อัดและไม้ประกับ   

01305474 การผลิตและสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัด

01305475 การผลิตและสมบัติของแผ่นใยไม้อัดและผลิตภัณฑ์ไม้อัดสารแร่   

01305491 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

01305499 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

 

วิชาเฉพาะเลือก 

01305441 การบริหารการผลิตและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมไม้

01305453 วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน I

01206221 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร        

01206341 การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม

01206422 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

01305476 เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานจากไม้

01305101 การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์                  

01305413 กายศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้         

01305443 การวิจัยขั้นดำเนินการในการจัดการผลิต

01305444 การตลาดผลิตภัณฑ์ไม้

01305454 วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน II

01305477 การออกแบบและการผลิตเครื่องเรือนไม้    

01305478 แบบจำลองกรรมวิธีแปรรูปไม้

01305481 วิชาการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

01305496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

01305497  สัมมนา              

01305498 ปัญหาพิเศษ

 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371