|
|
|  
ไม้และไม้ประกอบ
แกะสลักไม้ด้วยเลเซอร์
เยื่อและกระดาษ
เคมีเนื้อไม้
พลังงานไม้
ผลิตภัณฑ์จากการทำลายไม้
ช่องทางการชำระเงิน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ระบบติดตามบริการวิชาการ
ติดตามงานบริการทดสอบไม้
ติดตามงานบริการทดสอบเยื่อและกระดาษ
บริการทดสอบไม้และไม้ประกอบ
    ให้บริการทดสอบคุณสมบัติเชิงกายภาพของไม้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
    ** เอกสารประกอบไปด้วยใบคำร้องทดสอบไม้ และรายการทดสอบนั้นๆ ผู้ขอรับบริการจะต้องกรอกรายละเอียดทั้งสองแผ่น
ทดสอบคุณสมบัติของไม้จริง
ทดสอบคุณสมบัติของไม้พื้นอัดซ้อนเคลือบผิวสำเร็จ
ทดสอบคุณสมบัติของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF)
ทดสอบคุณสมบัติของแผ่นไม้อัด
ทดสอบคุณสมบัติของบานประตูแผ่นไม้ประกอบ
ทดสอบคุณสมบัติของไม้พื้นลามิเนต
ทดสอบคุณสมบัติของไม้บันได
ทดสอบคุณสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (Particleboards)
ทดสอบคุณสมบัติของแผ่นไม้ Engineered
 
บริการแกะสลักไม้ด้วยเลเซอร์
              ภาควิชาฯ ให้บริการแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ตัวอักษร โลโก้ หรือรูปภาพ ลงบน ป้ายไม้ โล่ไม้ ของที่ระลึกและของชำร่วย  และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้อื่นๆ
การคิดค่าบริการ
-  ถ้านำผลิตภัณฑ์มาให้แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ ตัวอักษร, โลโก้ หรือรูปภาพ  คิดราคานาทีละ 15 บาท   
-  ถ้าให้ทางภาควิชาฯ จัดทำผลิตภัณฑ์พร้อมแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์  คิดค่าบริการจัดทำผลิตภัณฑ์รวมค่าแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์นาทีละ 15 บาท
          ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสั่งทำอยู่เป็นประจำ  คือ ป้ายไม้, โล่ไม้มอบในโอกาสเป็นที่ระลึกงานต่างๆ,  กล่องใส่นามบัตร, พวงกุญแจไม้ และผลิตภัณฑ์งานไม้อื่นๆ
      Download เอกสาร
 
บริการทดสอบทางด้านเยื่อและกระดาษ
    การเตรียมตัวอย่าง
ลอกเปลือกไม้ (Debarking)
ทำชิ้นไม้สับ (Chipping)
คัดขนาดชิ้นไม้สับ (Chip screening)
ความชื้น (Moisture content)
       
    การผลิตเยื่อ
ต้มเยื่อ (Pulping)
คัดขนาดเยื่อ (Pulp screening)
ค่าตัวเลขคัปปา (Kappa number)
ค่าความหนืด (Viscosity)
ฟอกเยื่อ (Pulp bleaching)
       
    การผลิตกระดาษ
ตีเยื่อ (Pulp beating)
ทำแผ่นทดสอบ (Hand-sheet making)
คุณสมบัติด้านกายภาพ (Strength properties)
คุณสมบัติด้านทัศนสมบัติ (Optical properties)
เคลือบผิวกระดาษ (Paper coating)
จำแนกเส้นใย (Fiber classification)
ประจุเส้นใย (Fiber charge)
ความยาวเส้นใย (Fiber length)
   
แบบฟอร์มขอทดสอบคุณสมบัติเยื่อกระดาษและแผ่นทดสอบ
 
แบบฟอร์มขอทดสอบคุณสมบัติกระดาษพิมพ์เขียน
แบบฟอร์มขอทดสอบคุณสมบัติกระดาษบรรจุภัณฑ์
Download เอกสาร
แบบฟอร์มขอทดสอบคุณสมบัติกระดาษอนามัย
Download เอกสาร
 
บริการทดสอบเคมีเนื้อไม้
เซลลูโลส (Cellulose)
โฮโลเซลลูโลส (Holocellulose)
ลิกนิน (Lignin)
เพนโทแซน (Pentosan)
สารแทรก (Extractives)
ความสามารถในการละลายน้ำ (Water solubility)
ขี้เถ้า (Ash)
ลักษณะทางกายวิภาค (Anatomy of wood)
ความยาวเส้นใย (Fiber length)
แบบฟอร์มขอทดสอบคุณสมบัติทางเคมีเนื้อไม้และการผลิตเยื่อ
 
บริการทดสอบพลังงานไม้
ให้บริการทดสอบเชื้อเพลิงชีวมวลแข็ง
Approximate analysis
Ultimate analysis
Heating value : HHV(GCV), LHV(NCV)
Physical property : Density, Mechanical durabilitys
แบบฟอร์มขอทดสอบพลังงานไม้
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์จากการทำลายของศัตรูทำลายไม้
บริการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก
  เอกสารดาวน์โหลดสำหรับการยื่นแบบฟอร์ม ขอรับการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (อย.)
แบบฟอร์มการรับตัวอย่างทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก (WP_TU01)
หนังสือมอบอำนาจ (WP_TU02)
แบบฟอร์มหนังสือนำส่งผลิตภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก (WP_TU03)
คู่มือการส่งทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก (WP_TU04)
แนวทางการทดสอบและเกณฑ์การตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก (WP_TU05)
ค่าบริการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก (WP_TU06)
ช่องทางการชำระเงิน
  สามารถชำระเงินโดยช่องทางดังต่อไปนี้
ชำระเป็นเงินสด ที่ภาควิชาฯ ชั้น 9 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ พร้อมรับผลทดสอบและใบเสร็จรับเงินในวันและเวลาราชการ
ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคาร
ชำระเงินด้วย QRcode PromtPay ผ่านระบบ E-banking *New
 

 

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371