|
|
|  
ครุภัณฑ์ใหม่ปีงบประมาณ 61
ครุภัณฑ์ใหม่ปีงบประมาณ 60
ครุภัณฑ์ใหม่ปีงบประมาณ 59
ครุภัณฑ์ใหม่ปีงบประมาณ 58
           ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ดำเนินกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ใหม่จากทางรัฐบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดซื้อจากเงินรายได้ของภาควิชาเป็นประจำทุกๆ ปี
           โดยมีครุภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจจำแนกตามปีงบประมาณดังนี้
แนะนำครุภัณฑ์ใหม่ปีงบประมาณ 2561
 
เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด
(Fourier Transform Spectroscope)
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ โครงสร้างของสาร โดยการวัดการดูดกลืนรังสีที่อยู่ในช่วงอินฟราเรด (Middle Infrared) ที่อยู่ในช่วงเลขคลื่น (Wave number) ประมาณ 4000-400 cm -1
 
เครื่องอบกระดาษแบบหมุน
(KRK Rotary Dryer)
ใช้สำหรับอบแห้งแผ่นทดสอบแบบต่อเนื่อง
 
เครื่องอบเยื่อแบบรวดเร็ว
(Speed Dryer)
ใช้สำหรับอบแผ่นทดสอบแบบรวดเร็วหลังจากการอัดรีดน้ำ หรือวิเคราะห์น้ำหนักแห้งของแผ่นทดสอบ หรือเยื่อ
 
 
แนะนำครุภัณฑ์ใหม่ปีงบประมาณ 2560
 

เครื่องทำความสะอาดเครื่องมือความถี่สูง
(Ultrasonic Water Bath)
ทำความสะอาดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วย คลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค

 

เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน
(Rotary Evaporator)
ใช้ในการระเหยกลั่น ระเหยสาร ด้วยระบบสูญญากาศ

 

เครื่องชั่งแบบวิเคราะห์ความชื้น
(Moisture Analyzer Balance)
ใช้สำหรับการวิเคราะห์ หาปริมาณความชื้นของตัวอย่างแบบรวดเร็ว

เครื่องร่อนและตะแกรง
(Sieve Screen)
เครื่องร่อนคัดขนานอนุภาคของตัวอย่าง ที่ขนาดแตกต่างกัน

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร
(Compact Centrifuge)
ปั่นแยกอนุภาคระหว่างของแข็งและของเหลว ความจุของหลอด 10 ml จำนวน 12 หลอด

 
 
แนะนำครุภัณฑ์ใหม่ปีงบประมาณ 2559
 

เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
(UV-VIS Spectrophotometer)
วัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงของตัวอย่าง

 
เครื่องวัดพันธะของเส้นใยในโครงสร้างของกระดาษ
(Internal Bonding Strength Tester)
วิเคราะห์พันธะในแนวแกน Z ของแผ่นชิ้นกระดาษทดสอบ ตามมาตรฐาน TAPPI T569
เครื่องทดสอบแรงเสียดทาน
(Slide Angle Tester)
ทดสอบแรงเสียดทานของกระดาษ ตามมาตรฐาน TAPPI T 548, TAPPI T 815
   
 
แนะนำครุภัณฑ์ใหม่ปีงบประมาณ 2558
 

เครื่องวิเคราะห์คลอไรด์
(Macro-Elemental Analyser)
เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุ สำหรับค่า TS, TC, TX, TOC, TIC, EC and BOC ในของแข็งอินทรีย์และอนินทรีย์

 

ชุดสกัด 6 หลุม
(Heating Mantle)
เตาสกัด 6 หลุมสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารแทรก สกัดสารออกจากตัวอย่าง

  เครื่องทดสอบวิเคราะห์รูปร่างของเส้นใย
(FQA-360)
วิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใย เช่น ความยาว ความกว้าง ความหยาบ และการโค้งงอ
   

 

 

 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371