|
|
|  
ประกาศภาควิชาฯ
ประกาศภาควิชาฯ
*New มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 7 (25 ธ.ค. 2563)
*New มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ม.เกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 21
มาตรการการปฏิบัติงานของคณะวนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
เปลี่ยนแปลงการสอบไล่รายวิชาของภาควิชาฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
01305213-59 , 01305311-54 (Anatomy and Identification of Wood) *จัดสอบแบบออนไลน์
01305421-60 (Forest Product Utilization) *จัดสอบแบบออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว
ประกาศคณะวนศาสตร์ มาตรการไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 4 แนวทางการเข้า-ออก ภายในพื้นที่คณะวนศาสตร์
ประกาศคณะวนศาสตร์ มาตรการไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 3 การปฏิบัติงานวิจัยและการให้บริการวิชาการ
ประกาศคณะวนศาสตร์ มาตรการไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 2 การปฏิบัติงานที่บ้าน
ประกาศคณะวนศาสตร์ มาตรการไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 1 แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกงาน
 
 
 

 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371