|
|
|  
ปรัชญา
          ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ กอร์ปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นผู้ชี้นำทิศทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบแก่สังคม

 

วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ควบคู่กับคุณธรรม เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศในอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ
2. พัฒนาภาควิชาวนผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานสู่ท้องถิ่น อุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ

 

ปณิธาน
 
มุ่งมั่น
ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยคุณภาพ
 
บริการ
วิชาการและเทคโนโลยี
 
เสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม

 

วิสัยทัศน์
          ดำรงสถานภาพความเป็นหนึ่งในภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศและภูมิภาคที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

 

ความเป็นมา
 
ปีพุทธศักราช
2479
    เริ่มสอนสาขาการใช้ประโยชน์ป่าไม้
        เริ่มมีการเรียนการสอนในสาขาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ณ โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่  สังกัดกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตราธิการ
ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรการศึกษา 2 ปี ได้รับประกาศนียบัตรการป่าไม้
         
2481
    ตั้งโรงเรียนวนศาสตร์
        มีราชกิจจานุเบกษาให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนป่าไม้เป็น โรงเรียนวนศาสตร์
         
2486
    ย้ายมาสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        มีพระราชบัญญัติยกฐานะวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนวนศาสตร์ได้ถูกโอนย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีสำนักงานคณบดีคณะวนศาสตร์ตั้งอยู่ที่บางเขน  หลังจากนั้นโรงเรียนวนศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยวนศาสตร์
และมีแผนกวนผลิตภัณฑ์ในสังกัด
         
2489
    เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี
        แผนกวนผลิตภัณฑ์ สังกัดวิทยาลัยวนศาสตร์ เริ่มดูแลการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี แต่หลักสูตรได้ถูกระงับการสอนในปี
พ.ศ. 2489 ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปีแทน เนื่องจากขาดแคลนอาจารย์และอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
         
2499
    ย้ายมาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในหลักสูตร 5 ปี
        แผนกวนผลิตภัณฑ์ได้ย้ายจากจังหวัดแพร่มาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และได้เริ่มการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
ภายใต้คณะวนศาสตร์ขึ้นมาอีกครั้ง
         
2507
    ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี เป็นหลักสูตร 4 ปี
        มีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีจาก 5 ปี มาเป็นหลักสูตร 4 ปี มีสาขาวิชาเอก 3 สาขา คือ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวนศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาอนุรักษ์วิทยา
         
2516
    ยกฐานะเป็นภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
        แผนกวนผลิตภัณฑ์ยกฐานะเป็นภาควิชาวนผลิตภัณฑ์โดยมีศาสตราจารย์โชติ รักติประกร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ คนแรก
         
2520
    ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์
        ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์) โดยแบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ และภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ได้เปิดสอนระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วนศาสตร์) สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์
         
2529
    ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์) พ.ศ. 2529
        ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์) สาขาวนผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2529 และเป็นหลักสูตรสุดท้ายที่ใช้ร่วมกับ
คณะวนศาสตร์ ถึงปี พ.ศ. 2540
         
 
 
2541
    เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
        ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ พ.ศ.2540
โดยแยกหลักสูตรปริญญาตรีออกมาจากคณะวนศาสตร์
         
2543
    เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
        ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มอีกหลักสูตร ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ พ.ศ. 2543
         
2553
    ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
        ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ พ.ศ. 2555
         
2555
    เปิดสอนระดับปริญญาเอก
        เปิดสอนระดับปริญญาเอก ร่วมกับหลักสูตรคณะวนศาสตร์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต(วนศาสตร์) สาขาวนผลิตภัณฑ์
         
2556
    ย้ายสำนักงานอยู่ ณ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
        ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ได้ย้ายสำนักงานธุรการและห้องพักอาจารย์จากตึกโชติ รักติประกร มาอยู่ ณ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
และมีอาคารปฏิบัติการภาควิชาใหม่
         
2559
    ควบรวมหลักสูตรระดับปริญญาตรี
        ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ได้ทำการควบรวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ เป็นหลักสูตรเดียว
โดยเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ พ.ศ. 2559
โดยมีการเรียนการสอน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ และสาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
         
2560
    ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท
        ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ พ.ศ. 2560
โดยเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
โดยมีการเรียนการสอน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ และสาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
         
2562
    ควบรวมหลักสูตรระดับปริญญาโทคณะวนศาสตร์
        ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ได้ทำการควบรวมหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะวนศาสตร์
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวนศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
มีการเรียนการสอน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้ และสาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
         
2562
    ควบรวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะวนศาสตร์
        ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ได้ทำการควบรวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวนศาสตร์
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวนศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
แบ่งเป็นแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้ และแขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
มีการเรียนการสอน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ และสาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
         

 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371