|
|
|  
ปฏิบัติการเสื่อมสภาพไม้
ปฏิบัติการเคมีเนื้อไม้
ปฏิบัติการเยื่อและกระดาษ
ปฏิบัติการแปรรูปไม้
ปฏิบัติการไม้พลังงานและพลังงานทดแทน
 
ปฏิบัติการทดสอบไม้
ปฏิบัติการวิเคราะห์เส้นใยและเคมีผลิตกระดาษ
 
ปฏิบัติการเคลือบและแปรรูปกระดาษ
ระบบจองใช้ห้องและเครื่องมือ
อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการเยื่อและกระดาษ
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์
             การทดลองในห้องดังกล่าวได้แก่ การต้มเยื่อ กระจายเยื่อ คัดขนาดเยื่อ วิเคราะห์ค่าการระบายน้ำ ทำแผ่นทดสอบ ตีเยื่อ จำแนกเส้นใย
   
ห้องปฏิบัติการแปรรูปไม้
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์
              แปรรูปไม้ เตรียมตัวอย่างไม้ บดไม้ ไสไม้ อาบน้ำยาไม้ แผ่นไม้ประกอบ
 
 
ห้องปฏิบัติการไม้พลังงานและพลังงานทดแทน
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์
              วิเคราะห์ค่าพลังงาน ความร้อน
   
 
ห้องปฏิบัติการทดสอบไม้
  ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์
              วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของไม้
   
 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เส้นใยและเคมีผลิตกระดาษ
  ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์
             ทดสอบคุณสมบัติของเส้นใย ความยาว ความหยาบ ค่าศักย์ไฟฟ้า ค่าประจุไฟฟ้า
   
 
ห้องปฏิบัติการเคลือบและแปรรูปกระดาษ
  ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์
              เคลือบผิวกระดาษ ทดสอบการพิมพ์
   
   
 
อาคารวนศาสตร์ 72 ปี
ห้องปฏิบัติฟอร์มัลดีไฮด์
  ที่ตั้ง : ห้อง 1005 ชั้น 10 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี
            ทดสอบ วิเคราะห์การปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ และวิเคราะห์ปริมาณสารโบรอนผลิตภัณฑ์ในไม้
 
ห้องปฏิบัติการฟอกเยื่อ
  ที่ตั้ง : ห้อง 1006 ชั้น 10 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี
             ใช้ในการเรียนการสอน, ทดลอง และวิจัยการฟอกเยื่อ ปฏิบัติการเตรียมสารและวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
ห้องปฏิบัติการเสื่อมสภาพไม้
  ที่ตั้ง : ห้อง 1009 ชั้น 10 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี
            ดำเนินการศึกษา, วิจัย การเสื่อมสภาพและการป้องกันเนื้อไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้ที่เกิดจากเชื้อรา ได้แก่ เชื้อราทำลายได้สีน้ำตาล (Brown rot), เชื้อราสีขาว (White rot), เชื้อราเสียสี (Staining fungi) และราผิวไม้ (Surface molds) เป็นต้น
 
ห้องปฏิบัติการเคมีเนื้อไม้
  ที่ตั้ง : ห้อง 1010-1011 ชั้น 10 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี
             ใช้ในการเรียนการสอน, ทดลอง และวิจัย องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อไม้ ปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป วิเคราะห์และเตรียมน้ำยาต้มเยื่อ วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเยื่อกระดาษ
 

 

 

 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371