|
|
|  
 
คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ
คณจารย์ประจำภาควิชาฯ
สนับสนุนและช่วยวิชาการ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชา
Head of department
ผศ.ดร.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
Sawitree Pisuttipiched
Assistant Professor
fforsap@ku.ac.th
รองหัวหน้าภาควิชา
Deputy head of department
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
Songklod Jarusombuti
Associate Professor
fforsoj@ku.ac.th
รองหัวหน้าภาควิชา
Deputy head of department
ผศ.ดร.ประเทือง พุฒซ้อน
Pratuang Puthson, Dr.rer.nat.
Assistant Professor
fforptp@ku.ac.th
เลขานุการภาควิชา
Secretary of department
นางบรรเจิด ศรีโปฏก
Buncherd Sripodok
 
  fforbcs@ku.ac.th
ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชา
Secretary assistance of department
นายธีรัตว์ อาจสำอางค์
Theerat Ardsomang
ffortra@ku.ac.th
 

 

คณาจารย์ประจำภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
Nikhom Laemsak, Ph.D.
Assistant Professor
ffornil@ku.ac.th
 
 
ผศ.ดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
Wiwat Hanvongjirawat,
Dr.rer.nat.
Assistant Professor
fforwih@ku.ac.th
 
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
Songklod Jarusombuti
Associate Professor
fforsoj@ku.ac.th
 
 
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
Trairat Neimsuwan, Ph.D.
Assistant Professor
ffortrn@ku.ac.th
 
 
อ.ดร. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
Pisut Siripant, Ph.D.
Instructor
fforpssp@ku.ac.th
 
 
อ.กิติพงศ์ ตั้งกิจ
Kitipong Tangkit
Instructor
fforkpt@ku.ac.th
 
 
รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์
Somwang Khantayanuwong,
Ph.D.
Associate Professor
fforsok@ku.ac.th
 
ผศ.ดร.ประเทือง พุฒซ้อน
Pratuang Puthson, Dr.rer.nat.
Assistant Professor
fforptp@ku.ac.th
 
 
ผศ.ดร.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
Sawitree Pisuttipiched,
Dr.Tech.
Assistant Professor
fforsap@ku.ac.th
 
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
Phichit Somboon, D.Sc.Tech.
Assistant Professor
fforpcs@ku.ac.th
 
 
ผศ.ดร.บัวผัน พวงศิลป์
Buapan Puangsin, Ph.D.
Assistant Professor
fforbpp@ku.ac.th
 
 
อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
Pongsak Hengniran,
Dr.rer.nat.
Instructor
fforpsh@ku.ac.th
 
อ.กรวิทย์ จิตต์บรรยงค์
Korawit Chitbanyong
 
Instructor
fforkwc@ku.ac.th
 
 

 

 

 

 

 
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
 
นางบรรเจิด ศรีโปฏก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชำนาญการ
fforbcs@ku.ac.th
 
 
นางสาวสุพรรณี ชื่นฉ่ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับปฎิบัติการ
fforsnc@ku.ac.th
 
 
 
นางมณีมัญชุ์ เครือแก้ว
พนักงานสถานที่
 
 
 
นายธีรัตว์ อาจสำอางค์
นักวิทยาศาสตร์
ระดับปฎิบัติการ
ffortra@ku.ac.th
 
 
 
นายคมสันต์ คล้ายภู่
ช่างเครื่องยนต์
 
 
 
 
นายสมศักดิ์ ชั่งสุวรรณ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
 
 
 
 
นายจิโรจน์ อากาศสุภา
พนักงานผลิตทดลอง
ระดับ ส2
 
 
 
นายยรัญ สวัสดิ์พุดชา
พนักงานผลิตทดลอง
ระดับ ส2
 
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371