|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
ดร.บัวผัน พวงศิลป์
Dr.Buapan Puangsin
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Biomaterial Sciences) The University of Tokyo, Japan, 2556
ปริญญาโท
วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
ปริญญาตรี
วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
การติดต่อ (Contact)
E-mail : fforbpp@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
  1. Nanocellulose Production Technology
2. Cellulose surface modifying
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
1. Introduction to Pulp and Paper Technology
2. Nanocellulose Production Technology
3. Introduction to Biotechnology in Pulp and Paper Manufacturing
4. Basic Research in Pulp and Paper Technology
5. Pulp and Paper Technology Project
6. Selected Topics in Pulp and Paper
7. Seminar
 
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Research and Industrial service works)
  ปี พ.ศ. โครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งทุน
  2550 วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศเพื่อการผลิตชิ้นงานคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์ (ผู้ร่วมโครงการ) 2,200,000 NHK SRING (THAILAND) CO.,LTD และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  2557 การผลิตกระดาษยับยั้งจุลินทรีย์ (หัวหน้าโครงการ) 157,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
  2558 การศึกษาเยื่อไม้ไทยเพื่อการผลิตกระดาษธนบัตร
(นักวิจัยร่วมโครงการฯ)
614,900 ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2558 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ‎เส้นใยจากไผ่ตงและไผ่ซาง‎นวล ‎(หัวหน้าโครงการฯ) 100,000 ศูนย์ความเป็นเลิศวิชาการด้านไผ่
  2559 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยจากไผ่บางชนิด  
(หัวหน้าโครงการฯ)
100,000 ศูนย์ความเป็นเลิศวิชาการด้านไผ่
  2559 การศึกษาคุณสมบัติพอลิเมอร์ชีวภาพที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากไผ่ตง
(หัวหน้าโครงการฯ)
100,000 ศูนย์ความเป็นเลิศวิชาการด้านไผ่
  2560 เส้นใยข่อยเพื่ออุตสาหกรรมและกระดาษ และเพื่ออนุรักษ์สมุดไทยและการผลิตกระดาษธนบัตร
(นักวิจัยร่วมโครงการฯ)
800,000 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
งานตีพิมพ์ (Publications)
  Scientific Journals
  1. Puangsin, B., P. Puthson and S. Pisuttipiched. 2005. Effects of Tree Age and Chip Pretreatments on Themithermomechanical Pulp Properties from Alstonia scholaris (L) R. Br. Thai Journal of Forestry. 24(1-2):109-120.

2. Khantayanuwong, S., S. Suksard, P. Puthson, S. Phisuthiphiched and B. Puangsin. 2009. Domestic Natural Fibrous Materials for Door Trim Manufacturing. A Research Report of National Research Center for Metal and Materials (METEC), Bangkok, Thailand(in Thai)

3. Sittichaya, W., Ngampongsai, A. Permkam, S. and Puangsin, B. 2012. Feeding Preferences and Reproduction of the False Powder Post Beetle, Sinoxylon anale Lesne, on Two Clones of the Pará Rubber Tree. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 46:18 -189.

4. Puangsin, B., Fujisawa, S., Kuramae, R., Saito, T. and Isogai, A. 2012. TEMPO-mediated oxidation of hemp bast holocellulose to prepare cellulose nanofibrils dispersed in water. Journal of Polymers and the Environment. 21:555-563.

5. Puangsin, B., Yang, Q., Saito, T. and Isogai, A. 2013. Comparative Characterization of Cellulose Nanofibril Films Prepared from Non-Wood Celluloses by TEMPO-Mediated Oxidation. International Journal of Biological Macromolecules. 59:208-213.

6. Nokkrut, B., Pisuttipiched, S., and Puangsin, B. 2017. Effect of Quaternary Ammonium Compounds and Zinc Pyrithione on Antimicrobial Properties in Packaging Containers for Orchid Cut Flowers. Thai Journal of Forestry. 24(1):136-145


7. Puangsin, B., Soeta, H., Saito, T. and Isogai, A. 2017. Characterization of cellulose nanofibrils prepared by direct TEMPO-mediated of hemp bast. Cellulose Journal. DOI 10.1007/s10570-017-1390-y
 
รายงานโครงการวิจัย
  1. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ และ บัวผัน พวงศิลป์. 2559. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาเยื่อไม้ไทยเพื่อการผลิตกระดาษธนบัตร (A Study of Flora of Thailand for Pulp and Banknote Paper Production). สายออกบัตรธนาคาร, ธนาคารแห่งประเทศไทย, นครปฐม.
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371